• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowień publicznych na kompleksową dostawę i dystrubucję paliwa gazowego do OOW w Witkowie 

Postępowanie_o_udzielenie_zamówienia_publicznego_na_kompleksową_dostawę_i_dystrybucje_paliwa_gazowego.pdf

 

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowień publicznych - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dla Okręgowego Ośrodka Wychowawczego

Postępowanie_o_udzielenie_zamowienia_na_rozbudowę_systemu_monit.pdf

 

 

 Zaproszenie do złożenia oferty  ramach programu "Laboratoria przyszłości"

Zaproszenie_do_złozenia_oferty_Laboratorium_Przyszłości_pdf.pdf

Specyfikacja_-_Szczegółowe_Warunki_Zamówienia_.pdf

Wzor_umowy_-_Laboratorium.pdf

Informacja_o_zestawieniu_ofert_i_wyborze_wykonawcy.pdf 

Załącznik_nr_1.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę 2 (dwóch) schodołazów do

Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Wirkowie

Zapytanie_ofertowe_na_dostawę_dwóch_schodołazówpdf.pdf

Zbiorcze_zestawienie_ofert_-_schodołazy.pdf

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę 4 komputerów stacjonarnych (zestawów) dla placówki oświatowej z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT.

Zapytanie-ofertowe-na_zakup_4_komputerów_do_szkoły.pdf

 Zbiorcze_zestawienie_ofert_-_komputery.pdf

 

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego 2 domków i domku gospodarczego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Zapytanie_ofertowe_na_remont_dachów_2_domków_i_domku_gospodarcz.pdf

Zbiorcze_zestawienie_ofert_na_remont_dachów_w_OW_Skorzęcin.pdf

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystośco o wartości nieprzekraczającej wartości netto 130 000 zł. do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie 

Zapytanie_ofertowe_na_śr._chemiczne.pdf

Odpowiedzi_na_pytania.pdf

Zestawienie_złożonych_ofert_na_dostawę_środków_czystości.pdf

 

Zapytanie ofertowe na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby

Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie 

zapytanie_ofertowe_na_samochód_2pdf.pdf 

załącznik_nr_1_do_umowy_formularz_ofertowy_2_2docx.docx

Zał_nr_2_opis_przemiotu_zamówieniapdf.pdf

UMOWA_1_2pdf.pdf

Odpowiedż_na_zapytanie_dot._zakupu_samochodu.pdf

Odpowiedź_na_pytania_3.pdf

Zał_nr_2_opis_przemiotu_zamówienia_po_poprawkach.pdf

Zestawienie zawierające informację o otrzymanych ofertach

Zestawienie_ofert.pdf

 

Przetarg na kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do budynku Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie 

Informacja_o_wszczęciu_postępowania_na_dostawę_i_dystrybucje_pa.pdf

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby

Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie 

Zapytanie_ofertowepdf.pdf

załącznik_nr_1_do_umowy_formularz_ofertowy_2_2.docx

Zał_nr_2_opis_przemiotu_zamówienia_2.pdf

UMOWA_12.pdf

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przemiarem robót na rozbudowę systemu monitoringu w Zakładzie Poprawczym w Witkowie 

Zapytanie ofertowe _do_złożenia_oferty_na_opracowanie_dokumentacji_projektowej_monitoringu.docx

FORMULARZ_OFERTY_CENOWEJpdf.pdfFORMULARZ_OFERTY_CENOWEJpdf.pdf

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowień publicznych ( zakup samochodu dostawczego do Zakładu Poprawczego w Witkowie)

Postępowanie_o_udzielenie_zamówienia_publicznego_na_zakup_samoc.pdf

 

Zapytanie ofertowe na dezynsekcję pomieszczeń Zakładu poprawczego w Witkowie 

Zapytanie_ofertowe_na_dezynsekcję_pomieszczeń.pdf

Formularz_ofertowypdf.pdf

Protokól_zdawczo_-_odbiorczy.pdf

Wzór_umowypdf.pdf

 

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowień publicznych 

Informacja_o_wszczęciu_postępowania_na_dystrybucje_i_dostawę_gazu.docx

Informacja_o_prowadzonym_postepowaniu_na_dostawę_i_dystrybucję_.pdf

 

 

 

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo

Zapytanie_ofertowe_na_dostawę_i_dystrybucję_paliwa_gazowego_do_.pdf

Załącznik_nr_1i_2_-_WORD.docx

Odpowiedź_na_pytania_dot._zapytania_ofertowego_na_dystrybucje_i.pdf

Zmiana_treści_ogłoszenia_zapytania_ofertowego.pdf

Unieważnienie_postępowania.pdf 

 

Przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie 

Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty._-_wyk.pdf

Protokół_z_otwarcia_ofert_ZPW.AG.343.3.2020.pdf

Ogłoszenie_o_zamówieniupdf.pdf

Formularz_ofertowy.pdf

Oświadczenia.pdf

Wykaz_dostaw.pdf

SIWZ.docx

Wzór_umowy.pdf

Wyjaśnienia_treści_SIWZ.doc

Załacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Wykaz_i_parametry_minimalne_urządzeń_-_zmodyfikowany_w_dniu_11.03.2020_.pdf

Załącznik_nr_4_-_Formularz_asortymentowo-cenowy_-zmodyfikowany_w_dniu_11.03.2020.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb programu "Aktywna tablica"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej "Aktywna tablica"

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na kompleksową dostawę paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie 

Protokół z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Poprawiony załącznik nr 2 - formularz cenowy

Ogłoszenia o przetargu na Kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do budynku Zakładu poprawczego

Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na kompleksową dostawę paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie 

3. Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do ZP Witkowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i dystrybucje paliwa gazowego

Protokół z otwarcia ofert na dostawę i dystrybucję paliwa gazowego.

Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego - ogłoszenie nr 629601-N-2018 z dnia 2018-09-29 r.

Przetarg na kompleksowa dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do ZP w Witkowie

_________________________________________________________________________

Ogłoszenie - kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego

________________________________________________________________________


Remont boiska sportowego z multisportową nawierzchnią igłowaną wraz z urządzeniami boiskowymi i niezbędną infrastrukturą

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- załącznik nr 2 do SIWZ
 5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ
 6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ
 7. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5 do SIWZ
 8. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ
 9. Wzór umowy - załącznik nr 7
 10. Projekt techniczny - załącznik nr 8
 11. Szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 9
 12. Przemiar robót - załącznik nr 10
 13. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 11
 14. Wytyczne do harmonogramu rzeczowo - terminowo- finansowego, załącznik nr 12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na kompleksową dostawę paliwa gazowego do budynku Zakładu poprawczego w Witkowie 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert na "Kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego"

Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ na dostawę paliwa gazowego

Wyjaśnienie treści SIWZ


Ogłoszenie o przetargu

Zapytanie ofertowe "Remont nawierzchni placu na terenie Zakładu Poprawczego w Witkowie"


Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Lublin


Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3


Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o I przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Zakładu Poprawczego w Witkowie.


"Wykonanie elewacji budynku szkoły i warsztatów Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9"


Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego ZP w Witkowie (kwiecień 2016)


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego zakładu poprawczego w Witkowie (kwiecień 2016)


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 sierpnia 2015

Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo


Zamówienie publiczne na roboty budowlane – znak sprawy AG.343.3.2015

Remont dachu budynku, renowacja elewacji budynku, montaż odstraszaczy oraz izolacja ścian piwnic budynku głównego Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej umowy z dnia 28 kwietnia 2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał.  nr 1  – Projekt wykonawczy
Zał.  nr 2 -   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Zał.  nr 3 -   Przedmiar robót
Zał. nr 4 –   Formularz ofertowy
Zał. nr 5 –   Wykaz robót budowlanych
Zał. nr 6 –   Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia
Zał. nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 8 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Zał. nr 9 – Wzór umowy
Zał. nr 10 – Wytyczne do harmonogramu prac realizacji całości przedmiotu zamówienia
Zał. nr 11 – Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 30.01.2015r.


"Wykonanie analizy biznesowej, projektu, implementacji i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją gromadzoną dla poszczególnych wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie"


"Dostawa, montaż i uruchomienie wolnostojącego, zabudowanego agregatu prądotwórczego dla Zakładu poprawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo"


"Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego w Witkowie"

"Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty" 30 maja 2014


Nie ma pozycji spełniających te kryteriaA

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.