• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Witkowo, 25.05.2018 r.

 

 

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Poprawczym w Witkowie jest Pan Sławomir Laskowski. Inspektor Danych Osobowych odpowiada na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania naszego Ośrodka, a także przysługujących uprawnień pod nr tel. 509 776 801 oraz adresem email: abi@strzalkowo.pl
 3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 2. realizacji umów zawartych z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie,
 3. w pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Ośrodek.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowana osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.