Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Wychowankowie Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Witkowie w trakcie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz przysposobienia do pracy w warsztatach szkolnych uczestniczą  w zajęciach dostosowanych do możliwości intelektualnych oraz etapu edukacyjnego:

Uczniowie ośmioletniej Szkoły Podstawowej mogą przysposabiać się do pracy w zawodach : murarz-tynkarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych.
Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia realizują zajęcia praktyczne kształcenie w zawodach: ślusarz, murarz-tynkarz.
Na zakończenie edukacji w Szkole Branżowej uczniowie w celu potwierdzenia przygotowania do pracy przystępują do egzaminów z kwalifikacji zawodowych zdają egzaminy w części teoretycznej  oraz praktycznej organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników otrzymują dyplom zawodowy robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie.

W trakcie pobytu w placówce wychowankowie maja możliwość korzystania również z bogatej oferty kursów zawodowych organizowanych przez  Zakład Poprawczy we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Ośrodek Kształcenia w Gnieźnie.

Proces praktycznego kształcenia zawodowego wychowanków odbywa się pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Wychowankowie w warsztatach szkolnych mają dostęp do profesjonalnie i dobrze wyposażonej bazy technicznej - maszyny, narzędzia jak i urządzenia.
Warsztaty szkolne ściśle współpracują z zakładami pracy w regionie, wspólnotami,  placówkami oświatowymi -  przedszkola i szkoły, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pożytku publicznego oraz lokalnymi władzami i indywidualnymi zleceniodawcami prac.
Za przebieg całego cyklu edukacyjno-szkoleniowego, wychowawczego oraz organizacyjnego bezpośrednio odpowiedzialny jest kierwnik szkół.

 

23456789