Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie jest Pan Sławomir Laskowski. Inspektor Danych Osobowych odpowiada na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania naszego ośrodka, a także przysługujących uprawnień pod nr tel. 509 776 801 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 6. realizacji umów zawartych z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie,
 7. w pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym  w Witkowie przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest ośrodek.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowana osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady j(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie (dalej: ZP) reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka, z siedzibą w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 477 82 44, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez OOW dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny nałożony na administratora przez ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich a dnia 9 czerwca 2022 r.  (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1700)  oraz Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa placówki, wychowanków, pracowników i odwiedzających OOW oraz ochrona mienia.
 • Monitoring obejmuje wejścia do OOW, ciągi komunikacyjne, boisko, teren ośrodka i teren dziedzińca, pomieszczenia szkolne, pomieszczenia warsztatowe, pomieszczenia internatu oraz inne pomieszczenia zgodnie z KP.
 • W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
 • W związku z przetwarzaniem przez ZP Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.