Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW i RODZICÓW OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W WITKOWIE

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie  (dalej: Ośrodek) reprezentowana przez Dyrektor, z siedzibą w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo,  dane kontaktowe: numer telefonu:63 477 82 44, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Ośrodek, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit.  c), f) oraz w art. 9 ust. 2 lit.  h) dla danych szczególnych kategorii w następujących celach*:
 • prowadzenie ewidencji uczniów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082)
 • prowadzenie Dziennika lekcyjnego zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dn. 07 września 1991r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1915), rozporządzenia MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dn. 16 marca 2002 r. z późn. zm.)
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082)
 • uczestnictwo w konkursach na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082)
 • wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1479)
 • świadczenie usług pielęgniarskich na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r o opiece zdrowotnej nad uczniami (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1078)
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej( j. Dz.U. 2022 poz. 868)
 • korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w oparciu o   Ustawą o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1915) 
 • wymiana bieżącej korespondencji zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082) oraz zgodnie z Ustawą z 14 czerwca 1960 r -Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735)
 • prowadzenie Arkuszy Ocen uczniów zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1915),
 • prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków w oparciu o Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082)  
 • prowadzenie ewidencji legitymacji szkolnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082)
 • prowadzenie dokumentacji wypadków uczniów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (t.j. U. 2021 poz. 1082)

*- proszę zaznaczyć odpowiednie cele poprzez zakreślenie kratki ¨ znakiem ý lub þ

 1. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi Ośrodek zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa:10 lat dla celu w pkt. 3 lit. j),k),m) oraz 5 lat dla pozostały celi .  Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a) – m). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady j(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie (dalej: Ośrodek) reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka, z siedzibą w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 477 82 44, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Ośrodek dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny nałożony na administratora przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 SIERPNIA 2022 r. w  sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1897) oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700) oraz Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510)
 • Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i odwiedzających Ośrodek oraz ochrona mienia.
 • Monitoring obejmuje wejście do Ośrodka, ciągi komunikacyjne, boiska i teren dziedzińca, pomieszczenia szkolne oraz inne pomieszczenia.
 • W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
 • W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.