• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Klauzula informacyjna w związku z nawiązywaniem korespondencji e-mail

 

W związku z nawiązaniem korespondencji elektronicznej z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie dochodzi do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą Witkowie, ul. Plac Kościuszki 9, 62-230 Witkowo. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi korespondencji na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO w związku ustawą z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735).  Pozostała część obowiązku informacyjnego, o którym jest mowa w art. 13 RODO znajduje się w klauzuli informacyjnej, która została umieszczona na stronie internetowej: www.witkowo.oow.gov.pl   oraz w siedzibie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W WITKOWIE

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie (dalej: Ośrodek) reprezentowana przez Dyrektor Ośrodka, z siedzibą w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, dane kontaktowe: numer telefonu:63 477 82 44, adres email: sekretariat@witkowo.oow.gov.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Ośrodek, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) w następujących celach*:
 • zamówienia towarów i usług, przyjęcia i rejestracji dowodu zakupu, realizacji zapłaty, rejestracji i rozliczenia podatku VAT zgodnie art. 6 ust 1. lit. c) - ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t. j Dz.U. 2022 poz. 931) oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostawy towarów lub wykonania usług oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360)
 • dochodzenia roszczeń gwarancyjnych i z tytułu rękojmi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostawy towarów lub wykonania usług oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360)
 • prowadzenie rejestru umów zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych( t.j. Dz.U. 2022 poz. 1634) oraz zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi Ośrodek zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa:5 lat dla celu w pkt. 3 lit. a)-c). Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a) – c). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia określonych w pkt. 3 wniosków lub podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie (dalej: Ośrodek) reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 477 82 44, adres email: sekretariat@witkowo.oow.gov.pl
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Ośrodek, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w następujących celach*:
 • prowadzenia korespondencji droga mailową zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz zgodnie z ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735)
 • obsługa archiwum zakładowego na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
 1. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, jednostki prowadzące działalność pocztową, banki oraz podmioty, z którymi Ośrodek zawarła umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 2 lat dla wymienionych celów. Zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. W przypadku gdy Pani/Pana korespondencja będzie stanowiła akta sprawy i będzie przetwarzana przez Ośrodek przysługuje Pani/Panu prawo do zastrzeżenia przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wymienionych w pkt. 3 lit. a),b). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak podjęcia innych działań przewidzianych wymienionymi w pkt. 3 ustawami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady j(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie (dalej: Ośrodek) reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka, z siedzibą w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, dane kontaktowe: numer telefonu: 63 477 82 44, adres email: sekretariat@witkowo.oow.gov.pl
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Ośrodek dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@daneosobowe.eu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny nałożony na administratora przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 SIERPNIA 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1897) oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700) oraz Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510)
 • Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i odwiedzających Ośrodek oraz ochrona mienia.
 • Monitoring obejmuje wejście do Ośrodka, ciągi komunikacyjne, boiska i teren dziedzińca, pomieszczenia szkolne oraz inne pomieszczenia.
 • W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
 • W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Witkowie jest Pan Sławomir Laskowski. Inspektor Danych Osobowych odpowiada na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania naszego Ośrodka, a także przysługujących uprawnień pod nr tel. 509 776 801 oraz adresem email: abi@strzalkowo.pl
3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

b) realizacji umów zawartych z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w  zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Witkowie przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Ośrodek.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowana osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.