Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Dla rodziców

Wysyłanie i otrzymywanie korespondencji   Wychowanek ma prawo do wysyłania i otrzymywania korespondencji. Korespondencja nieletniego umieszczonego w zakładzie z wyjątkiem korespondencji z organami państwowymi i samorządowymi, w szczególności z Rzecznikiem Praw...

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA I LEGITYMACJI SZKOLNEJ Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i...

Zgoda_na_udział_w_zajęciach_poza_zakładem.docx Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku.docx Zgoda_na_udział_wychowanka_w_lekcjach_religii.docx Wewnatrzszkolny_System_Oceniania_w_ZP_Witkowo.docx
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW (WYCHOWANKÓW) I RODZICÓW 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Zakład Poprawczy w Witkowie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo,